Algemene voorwaarden:

 • Door het insturen van het inschrijfformulier, verklaart u als ouder/verzorger van de cursist een overeenkomst aan te zijn gegaan met De Typetante
 • Een inlogcode wordt door 1 persoon gebruikt en is tot 6 maanden geldig of totdat de cursus is afgelopen. In overleg met de docent kan de geldigheid worden verleng tot 1 jaar.
 • De Typetante behoudt zich het recht om een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen
 • De Typetante hanteert een betalingstermijn van 14 dagen: Rekeningnummer: NL50RABO0180 7903 74 t.n.v. J. Hofman met als omschrijving graag factuurnummer en naam van cursist.
 • Indien er niet aan betalingsverplichtingen wordt voldaan, kan de Typetante eventuele administratiekosten doorberekenen en is De Typetante gerechtigd de toegangscodes tot het programma te blokkeren en het toegang tot het examen te ontzeggen.
 • Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichtingen
 • De Typetante behoudt het recht voor om alle prijzen binnen redelijke grenzen te verhogen.
 • De prijs die De Typetante vraagt voor een typecursus blijft binnen redelijke grenzen en is in overeenstemming met de richtlijnen van Gigakids
 • Mocht een les door de docent niet door kunnen gaan, dan wordt de les verschoven, waardoor de einddatum mogelijk ook zal verschuiven
 • De cursist maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur op de les locatie.
 • De Typetante is niet aansprakelijk voor het ondeugdelijk functioneren van een pc/laptop en internetverbinding op een locatie
 • De ouder/verzorger/de cursist stelt De Typetante voor of tijdens de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden van de cursist, die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de typelessen (te denken valt aan ADHD, dyslexie, concentratieproblemen etc. )
 • De cursist dient thuis te beschikken over een computer/ laptop met internet aansluiting
 • In verband met het online programma en de noodzaak om thuis te oefenen, is toegang tot het internet thuis noodzakelijk.
 • Indien de site door onvoorziene omstandigheden uit de lucht is, wordt gevraagd dat de cursist/ouders van cursist contact opneemt met De Typetante.
 • Het is niet toegestaan het verkregen informatie/materiaal op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigend of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de klant strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom door of namens De Typetante of derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 • Alle informatie die door klanten (cursisten of cursusleiders ) wordt verstrekt wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.
 • De copyright en eigendomsrecht van alle cursusmaterialen berust bij Gigakids en De Typetante
 • Klachtenprocedure: Als een cursist niet tevreden is over de diensten van De Typetante kan een klacht worden ingediend bij De Typetante. Dit kan schriftelijk, per brief of e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, worden behandeld.